(ΣΤ’ Τάξη) Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί μας γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021» και σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄/04-4-2017) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» οι γονείς της ΣΤ’ τάξης δηλώνουν αιτιολογημένα εάν επιθυμούν να διδαχτούν τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτήν που διδάχθηκαν στο Δημοτικό. Παρακαλούμε πολύ, αφού συμπληρώσετε και αναφέρετε τον λόγο για τον οποίο θέλετε αυτήν την αλλαγή, να υπογράψετε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και να τη στείλετε ως τις 4 Ιουνίου 2020 με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail@2dim-kalam.thess.sch.gr

Την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να την κατεβάστε από εδώ.

ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ