Εγγραφές μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-25

Οι εγγραφές των παιδιών στην Α΄ τάξη θα γίνουν μεταξύ 1 και 20 Μαρτίου 2024. Δικαίωμα εγγραφής στο 2ο και στο 4ο Δημοτικά Σχολεία Καλαμαριάς έχουν μόνο οι γεννημένοι το έτος 2018 μαθητές/τριες που διαμένουν μόνιμα στις διευθύνσεις που αναγράφονται στον εξής πίνακα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

 α.  Αίτηση του ενός γονέα/κηδεμόνα προς το σχολείο.

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τη σχολική μονάδα μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

γ. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια).

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το σχετικό έντυπο συμπληρώνεται από παιδίατρο)

ε. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του Εντύπου Ε1 ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας (από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας).

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου θα σταλεί από το ίδιο το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής με τη λήξη του σχολικού έτους).

ζ. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο (προαιρετική). Στο Ολοήμερο δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς το επιθυμούν.

 Στο Ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργούν τμήματα με δυνατότητα αποχώρησης στις 14:55 και στις 15:50, και, εφόσον δημιουργηθούν τμήματα διευρυμένου ωραρίου, στις 17:30. Ο γονέας δηλώνει ανάλογα στην αίτηση την ώρα αποχώρησης που επιθυμεί.

Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης του Ολοήμερου (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

η. Γνωμάτευση (αν υπάρχει)

-Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο (ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής).

Εκπρόθεσμες εγγραφές (μετά τις 20/3/23) στο δημοτικό σχολείο για λόγους ανωτέρας βίας κατατίθενται και γίνονται δεκτές μόνο στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης (και όχι στο Σχολείο) με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο όπου υπάρχει κενή θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του Π.Δ. 79/2017, «στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α΄ τάξης συγκεντρώνονται από τους Διευθυντές των σχολείων. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται ισομερώς αλφαβητικά και ανά φύλο από επιτροπή που αποτελείται από τους διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων και έναν εκπαιδευτικό του κάθε σχολείου που ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων».

Τη φετινή σχολική χρονιά η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγγραφής για το 2ο και το 4ο Δημοτικά Σχολεία θα γίνει από το 2ο, και με το πέρας της προθεσμίας εγγραφών θα ακολουθήσει η κατανομή τους στα δύο σχολεία, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (https://2dim-kalam.thess.sch.gr/ )

Προς διευκόλυνσή σας, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου τα εξής έντυπα:

  1. Αίτηση Εγγραφής στην Α΄ δημοτικού (σε doc, σε pdf),
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας,
  3. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο,
  4. Όρια Δημοτικών Σχολείων Δήμου Καλαμαριάς.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής  μπορείτε:

 [Α] Να τα προσκομίσετε οι ίδιοι στο Σχολείο καθημερινά και ώρες 8:30-11:30.

 [Β] Να τα στείλετε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Παπάγου & Καλλίδου 1, 55131.

 [Γ] Να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά (αφού σκαναριστούν) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σχολείου, mail@2dim-kalam.thess.sch.gr

 

Ο Διευθυντής του 2ου Δημ. Σχολείου

ΚΑΨΩΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ