Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

7:00-8:00 Πρωινή προαιρετική ζώνη

8:00-8:10 Υποδοχή μαθητών

8:10-9:40 1η διδακτική περίοδος

9:40-10:00 Διάλειμμα

10:00-11:30 2η διδακτική περίοδος

11:30-11:45 Διάλειμμα

11:45-12:25 5η διδακτική ώρα

12:25-12:35 Διάλειμμα

12:35-13:15 6η διδακτική ώρα  (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15-13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20-14:00 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση)

14:00-14:15 Διάλειμμα

14:15-15:00 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

15:00-15:15 Διάλειμμα

15:15-16:00 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Λήξη ολοήμερου προγράμματος